top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Amennyiben a https://weclean.hu szolgáltatásait weboldalát használja, figyelmesen olvassa el Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen Általános Szerződési Feltételeknek (a továbbiakban ÁSZF) a célja a Vállalkozó által elvállalt vállalkozási tevékenység során a Vállalkozó és az Ügyfél közötti jogviszony szabályozása. Ennek megfelelően a jelen ÁSZF a Vállalkozó által megkötött, illetve a vele bármilyen módon létrejött vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vállalkozó elektronikus úton, mindenki számára elérhetővé teszi a https://weclean.hu honlapon, továbbá kérésre annak egyéb módon történő megismerhetőségét.

 

1. HATÁLY, A VÁLLALKOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

A vállalkozás neve: WeClean Hungary

A vállalkozó elérhetőségei: telefon: +3630-894-5844

email: info@weclean.hu

weboldal: www.weclean.hu

 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) WeClean Hungary (a továbbiakban: Vállalkozó), és a Vállalkozó által a https://weclean.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. Jelen ÁSZF hatálya minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra kiterjed, mely a https:// weclean.hu weboldalon keresztül, vagy egyéb online módon, továbbá telefonon történik.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott kereskedelmi szolgáltatás minősül. A hatályos ÁSZF megtalálható a Vállalkozó honlapján, továbbá székhelyén nyomtatott formában is hozzáférhető.

A Weboldal használatával és/vagy online ill. telefonos megrendelés esetén a megrendeléssel az Ügyfél kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és a Weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztatót megismerte, megértette és ezek rendelkezéseit elfogadja, az adatkezeléshez hozzájárul.

 

1.2 A Vállalkozó jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidőben lépnek hatályba. Az ÁSZF változása esetén a szolgáltatás megrendelésekor a hatályos ÁSZF az irányadó. Az ÁSZF hatályba lépésének dátuma: 2021.01.05.

1.3. A Vállalkozó adatai, elérhetősége: info@weclean.hu Személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot munkanapokon 9-16 óra között.

1.4. Jelen ÁSZF-ben fogyasztónak minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.5. A Vállalkozó szolgáltatási tevékenységére vonatkozó magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 

2. SZOLGÁLTATÁSOK, ÁRAK, CSOMAGOK

2.1. A Szolgáltatás kárpittisztítás, amelyet az ügyfél a weboldalon, e-mailban, illetve telefonon keresztül rendelhet meg. A Vállalkozó elvégzi az ügyfél által kiválasztott csomagok szerinti vagy egyedileg meghatározott szolgáltatásokat az ügyfél által meghatározott helyen és időpontban, vagy időszakonként visszatérő jelleggel.

A csomagok szerinti tisztítási szolgáltatások esetén valamennyi csomag ugyanazokat a meghatározott szolgáltatásokat tartalmazza, a díj csupán a takarítandó ingó méretétől függ. A végső ár függ a valós takarítandó felület nagyságától és a szennyeződés mértékétől.

Amennyiben az ügyfél a tisztítás megrendelésekor nem a valós méretet választja ki, vagy az ingó szenyezettebb és jelentős többletmunkába kerül a takarítása, úgy a vállalkozó jogosult a többletmunka árát a megrendelt szolgáltatáson felül kiszámlázni Ügyfél felé.

A kiegészítő extra szolgáltatások díjai külön kerülnek felszámításra a megrendelés során kiválasztottak szerint. A csomagok esetében feltüntetett tisztítási időtartamok csak tájékoztató jellegűek.

Az egyedi igények alapján meghatározott szolgáltatások a Vállalkozó és az Ügyfél közötti egyedi megállapodás alapján kerülnek meghatározásra.

2.2. A vételár a kiválasztott szolgáltatások mellett feltüntetett összeg magyar forintban értendő, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A számlákon és a weboldalon megjelent összeg alanyi adó mentes. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra, akkor a Vállalkozó nem köteles a Szolgáltatást hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

3. MEGRENDELÉS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1. A weboldalon történő szolgáltatás rendelése elektronikus úton vagy telefonon leadott megrendeléssel lehetséges. A rendeléshez az Ügyfél köteles a Vállalkozó által kért lényeges adatait megadni. Amennyiben az Ügyfélnek mégsem felel meg a tisztítás időpontja azt telefonon, emailben módosíthatja. Ha a szolgáltatás választott időpontja mégsem felel meg, akkor az Ügyfél kérheti egyszeri átütemezést díjmentesen.

3.2. A szolgáltatások igénybevételének technikai lépései: A Vállalkozó a szolgáltatások nyújtása céljából a honlapon az Ügyfél részére adminisztrációs felületet biztosít, ahol a megrendelését leadhatja.

3.2.1. A Vállalkozó a megrendelést a lehető legrövidebb időn belül visszaigazolja, amivel a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés létrejött.

3.2.2 A Vállalkozót nem terheli felelősség a visszaigazolás tekintetében, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg, mert az Ügyfél helytelen email címet adott meg, vagy a fiókja telitettsége miatt nem tud email fogadni. Amennyiben a visszaigazoló email a rendszer hibája miatt nem kerül kiküldésre, a hiba elhárítása 24 órán belül megtörténik. Ha az adatokban változás van, illetve módosítani kíván az Ügyfél, azt megteheti emailben, telefonon.

3.2.3. A honlap igénybevételével leadott megrendelés a Vállalkozóval szemben akkor válik hatályossá, amikor az a Vállalkozó számára hozzáférhetővé vált. A honlapon történő szolgáltatás igénybevétele esetén a megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Vállalkozó nem rögzíti a szerződést, az kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre.

3.2.4. A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Amennyiben a szerződés fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésnek minősül, úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A Felek között létrejött szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

3.2.5. Az Ügyfél a megrendelését a fentieken túl írásban, e-mail útján, vagy szóban (személyesen, telefonon) is leadhatja, a szerződés létrejöttének szabályaira ebben az esetben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

4. DÍJAZÁS

4.1. A szolgáltatások díjai (alap és extra szolgáltatások) a megrendeléskor egyeztetett árak. A szolgáltatási díjak megváltoztatásának jogát a Vállalkozó fenntartja. A megváltozott díjakat az Üzemeltető előzetesen közli elektronikus felületein, amelyek az alábbiak lehetnek: honlap, e-mail üzenet; hírlevél és Facebook oldal. A megrendelt szolgáltatások vételárának kiegyenlítése elektronikusan bankkártyával vagy készpénzben történik, banki átutalással kizárólag előre egyeztetve.

4.2. Vállalkozó nem tartozik felelősséggel, ha az Ügyfél általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Vállalkozónál.

 

5. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

5.1. A Foglalásnak megfelelően végzi el az igényelt Takarítási szolgáltatást.

5.2. Az igényelt Foglalást kiemelkedő mértékű odafigyeléssel és szakértelemmel végzi el.

5.3. Megtesz minden szükséges óvintézkedést az Ügyfél tulajdonának elvesztése vagy sérülése ellen.

5.4. Az igényelt Foglalás alapján a Felek által kívánt végeredménynek a lehető leginkább kiemelkedő módon nyújtja a Szolgáltatást.

5.5. A Szolgáltatás időtartamát hatékonyan használja ki a Foglalásban szerepeltek elvégzéséhez.

A Takarítást végző feladatai ellátása során takarékosan, csak a szükséges mértékben használja a víz – és elektromos energiát, a vételezést csak az erre kijelölt helyeken végzi.

5.6. A Takarítást végző az érvényben lévő biztonsági, valamint tűz – és vagyonvédelmi előírásokat betartja, feltéve, ha az erre vonatkozó szabályok megismerését az Ügyfél a Vállalkozónak lehetővé tette.

5.7. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatás teljesítése során alvállalkozó igénybevételére, amelynek tevékenységéért úgy felel, mint a saját magatartásáért.

5.8. A Vállalkozó 24 órás elégedettségi garanciát biztosít ami azt jelenti, hogy ha az Ügyfél nem elégedett a szolgáltatással, és az valóban indokolt, akkor jeleznie kell a megadott elérhetőségeken: +3630-894-58-44 telefonon, vagy a info@weclean.hu email címen 24 órán belül, és Vállalkozónak kötelessége kijavítani a nem megfelelően végzett szolgáltatást.

 

6. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI:

6.1. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vállalkozó hatékonyan elvégezhesse az igényelt szolgáltatásokat a Foglalásnak megfelelően.

6.2.1. Az Ügyfél biztosítja a szolgáltatások végzéséhez szükséges vizet és elektromos áramot, továbbá gondoskodik a takarítási munkálatok során keletkezett hulladék elhelyezésére szolgáló helyiség megközelítéséről (pl.: hulladéktárolók, egyéb erre kijelölt helyek) vagy a keletkezett hulladék elszállításáról.

6.2.2. Bármilyen kár, rongálódás vagy egyéb sérelem bekövetkezéséről az Ügyfél a Vállalkozót haladéktalanul írásban értesíti.

6.2.3. Az Ügyfél a tevékenységet bármikor ellenőrizheti.

6.3. Az Ügyfél megtesz mindent, hogy biztonságos munkahelyet biztosítson a Vállalkozó számára.

6.4. A Vállalkozó nem felelős azért a hiányosságért, a kár vagy sérelem bekövetkezéséért, amely az Ügyfél érdekkörébe tartozó esetleges hiányosságból fakad, így különösen az alábbiakban részletezett körülményekből:

6.4.1. az Ügyfél nem járt el körültekintően abban a tekintetben, hogy nem ellenőrizte, hogy a tisztítani kívánt bútor tisztítható e a Vállalkozó által használt mélyvizes eljárással és esetlegesen az eljárás a bútorban, a bútor anyagában hibát, sérülést okoz. E mulasztásból eredő károkért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

6.4.2. a Ügyfél hibájából el nem végzett vagy rosszul végzett munka;

6.4.3. a helyiségek, berendezések elhanyagolt állapota;

6.4.4. a munkaterület vagy azok berendezései előzetes szabaddá tételének hiánya;

6.4.5. a megfelelő víz, elektromos áram nem megfelelő biztosítása;

6.4.6. a munkaterület egyéb hibái, így különösen tervezési vagy kivitelezési hibák, az Ügyfél berendezései által előidézett károk; olyan tárgyak, iratok okiratok tévedésből történő vagy következményszerű elvitele, melyek szemetes kosárba vagy olyan edénybe kerültek, melynek tartalma kidobásra való;

6.4.7. a Vállalkozó vagy dolgozója nem tisztított meg olyan felületet, melyet a használó előzőleg nem szabadított fel.

6.4.8. Ha az Ügyfél a szerződésnek a Vállalkozó által való megsértéséből adódóan díjvisszatérítésre jogosult, a visszatérítés összege nem haladhatja meg a kifizetett szolgáltatás díját.

6.5. Az Ügyfél felelős a Vállalkozó mielőbbi értesítéséért a Vállalkozó dolgozója által okozott károk vagy nem megfelelő teljesítés tekintetében, melyeket az igényelt szolgáltatások teljesítését követő legfeljebb huszonnégy (24) órában jelezni kell: +3630-894-5844 telefonszámon vagy info@weclean.hu email címen. Ezen határidő elmulasztását követően tett késedelmes bejelentéseket a Vállalkozó elfogadni nem tudja, azokért helyt állni nem köteles, melyet Ügyfél tudomásul vesz.

6.6. Az Ügyfél a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Ennek keretében – szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével – különösen kérheti:

a) a szolgáltatások részben vagy egészben való újbóli teljesítését,

 

7. ELÁLLÁS, MÓDOSÍTÁSOK, VISSZAFIZETÉS

7.1. A Vállalkozót a már visszaigazolt megrendelések tekintetében a rendelés egészére vagy egy részére elállási jog illeti meg. Részben történő teljesítésre kizárólag az Ügyfél hozzájárulása esetén kerülhet sor. Vállalkozó a már kifizetett szolgáltatások árát a vásárlástól számított 14 napon belüli szerződéstől való elállás estén az elállás megvalósulásakor 24 órán belül visszafizeti. Amennyiben a szolgáltatás Megrendelése és a megrendelésben a szolgáltatás igénybevételére megjelölt időpont között kevesebb mint negyvennyolc óra áll a Vállalkozó rendelkezésére, a Vállakozó fenntartja a jogot arra, hogy az ügyfél által szolgáltatás igénybevételére megjelölt időpont helyett más alkalmas időpontot egyeztessen az ügyféllel. Erről az ügyfelet emailben haladéktalanul értesíti. Az egyeztetés sikertelensége esetén a Vállalkozó elutasíthatja a megrendelést.

7.2. A jelen pontban foglalt elállási jog kizárólag a fogyasztókat illeti meg. Fogyasztónak minősül a jelen ÁszF 1.4 pontjában meghatározott személy. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014(II.26) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a jogszabályban foglalt kivételekkel- indoklás nélküli- elállási jog illeti meg.

7.3. Az Ügyfél által kért módosítások: a szolgáltatás teljesítését megelőző legfeljebb negyvennyolc (48) óráig módosítható emailben vagy telefonon jelezve Vállalkozó felé, a módosítás azonban nem eshet e negyvennyolc órán belül eső időpontra. Ekkor vállalkozó új időpont választására ad lehetőséget vagy előre kifizetett rendszeres szolgáltatásoknál halasztás kérhető. Ebben az esetben a szolgáltatási időszak annyi idővel hosszabbodik amennyivel a csúszik az adott takarítási alkalom.

7.4.1 Az Ügyfél az előre kifizetett takarítás szolgáltatás időpontjának módosítását maximum kétszer kérheti, illetve végezheti el az online foglalási naptárban. A második módosítás után mindenképpen lehetőséget kell biztosítania a szolgáltatás elvégzésére, ez alól kivétel a betegség vagy a halál, ebben az esetben a Vállalkozó visszafizeti a kifizetett szolgáltatás összegét.

7.4.2 A vállalkozó nem köteles visszafizetni a kifizetett szolgáltatás teljes összegét, ha a 14 napon túli kétszeri időpontmódosítás után az Ügyfél lemondja a szolgáltatás igénybevételét és visszakéri a kifizetett összeget. Ebben az esetben a Vállalkozót lemondási díj illeti meg, melynek összege minden esetben 5.000.-Ft, azaz ötezer forint.

7.4.3 Amennyiben az Ügyfél 48 órán belül lemondja a megrendelt szolgáltatást, Vállalkozó a kiszállási díjra (12.000 forint) igényt tarthat.

 

8. A VÁLLALKOZÓ HIBÁS TELJESÍTÉSE, ÜGYFÉL ÁLTAL ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK

8.1. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Vállalkozó, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

8.2. Az Ügyfél a Vállalkozó hibás teljesítése esetén-választása szerint – az igényeket érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv szabályai alapján.

 

9. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

9.1. A Vállalkozó a szerződés megszegésével az Ügyfélnek okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Vállalkozó nem köteles a neki nem felróható késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére.

9.2. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve ennek elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle kárért.

9.3. A Vállalkozó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

9.4. A Vállalkozó a Weboldalon elhelyezett, más weboldalakra mutató linkekre vonatkozóan nem vállal felelősséget a más weboldalak tartalmáért, vagy az Ügyfélnél a más weboldal által felmerült bárminemű kárért.

9.5. A Vállalkozó a hatályos magyar jogszabályok alapján jár el, ezért nem vállal felelősséget az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályok előírásainak be nem tartásáért és az ebből eredő bárminemű kárért.

9.6. A Vállalkozó nem vállal felelősséget abban az esetben, ha az Ügyfél nem járt el körültekintően abban a tekintetben, hogy nem ellenőrizte, hogy a tisztítani kívánt bútor tisztítható e a Vállalkozó által használt mélyvizes eljárással, és esetlegesen az eljárás a bútorban, a bútor anyagában hibát, sérülést okoz.

 

10. SZERZŐI JOGOK

10.01.A Weboldal szerzői jogi műnek minősül és szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt áll. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak (kép-, hang- és szöveges tartalom) vagy azok bármely részletének többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon történő – a személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A fentieket sértő használat polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Vállalkozó minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

 

11. PANASZKEZELÉS

11.1 Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

11.2. Az Ügyfél a Termékkel kapcsolatos panaszát a jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségeken (e-mailben, telefonon) terjesztheti elő. A Vállalkozó a panaszt megvizsgálja, amennyiben erre mód van, úgy azonnal orvosolja, ellenkező esetben a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek megküldi. A Vállalkozó a panaszra 30 napon belül írásban indokolt érdemi választ ad. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi, indokolt válasz másolati példányát a Vállalkozó 5 évig köteles megőrizni.

11.3. Amennyiben a Vállalkozó és az Ügyfél közötti jogvita a szolgáltatói panaszkezelés során nem rendeződik, az Ügyfél – fogyasztói jogainak megsértéses esetén – panasszal fordulhat a Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztályához.

11.4. Az Ügyfél a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Pest Megyei Békéltető Testülethez is fordulhat.

bottom of page